Barion Pixel
x
x
x

  

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


1. Bevezetés

A Frozes Kft. (székhely: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53., adószám 32281226-2-43), a piripatika.hu weboldal üzemeltetője - a továbbiakban, mint: piripatika.hu jelen szabályzatban fejti ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közte és regisztrált felhasználói- továbbiakban mint: Felhasználó, Igénybe vevő - közötti adatszolgáltatási-, adat- felhasználási elveket, jogokat és kötelezettségeket.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szabályzat tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban, valamint a jelen szabályzatban foglalt elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat mindenkori, egyoldalú megváltoztatására, felhasználói megfelelő módon és időben történő előzetes tájékoztatása mellett.

Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát a lehető legnagyobb mértékben garantálja. Adatkezelő alább, pontokba szedve ismerteti adatkezelési elveit, mind saját mind a Felhasználók jogait és kötelezettségeit, elvárásait, melyeket saját magával, mint adatkezelővel, illetve Felhasználóval szemben megfogalmazott, és betart, illetve betartását elvárja. Az adatkezelés szabályai harmonizálnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1) 2001. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2) 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);

3) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

4) 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.).

5) 2017.évi CXXXVIII. törvény- az elektronikus hírközlésről (szóló 2003. évi C. törvény módosításáról)

6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyek adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR).

A jelen szabályzatban használt fogalmak magyarázatát lásd a szabályzat végén található Fogalommagyarázat címszó alatt.

2. Adatkezelési alapelvek

2.1. Személyes adat kezelése:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

2.2. Nyilvánosságra hozatal

Törvény közérdekből elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges.

2.3. Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait, az adatkezeléshez fűződő más érdekek nem sértheti.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

2.4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2.5. Adattovábbítás

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

2.6. Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3. Személyes adatok

Ismét szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a személyes adatok közlése, és az azon alapuló kezelése ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON alapul, melyet jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintünk. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a jelen adatvédelmi szabályzatba foglalt személyes adatkezelésével, úgy ne fogadja el ezt a szabályzatot. A regisztrációval a szabályzatot automatikusan elfogadottnak tekintjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Személyes adatok kezelése- az oldal Látogatói A hasznaltkonzol.net oldalra történő látogatás során, Adatkezelő statisztikai okokból rögzíti és 12 hónapig tárolja Felhasználók:

IP címét
a látogatás időpontját
a megtekintett oldal címét
Adatkezelő az optimálisabb szolgáltatás nyújtása érdekében a Felhasználó számítógépén Adatkezelő esetleg cookie-t, adatcsomagot helyezhet el, melyet Felhasználó törölhet, illetve letilthat.

3.2. Személyes adatok kezelése- regisztrált tagok

A piripatika.hu által nyújtott szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációs folyamat során a Felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő adatokat:

Név
Cím
Email cím
Telefonszám
Az adatok megadására az adásvételek-lebonyolítása miatt van szükség.

Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésére szolgálnak.

A megadott adatokat módosítani lehet, ha levelet küld részünkre az rendeles@piripatika.hu email címre vagy 4300-nyírbátor Földvár utca 10 címünkre.

Amennyiben szeretné, hogy adatait töröljük a rendszerből, megteheti egy, moderátornak küldött levéllel, az rendeles@piripatika.hu email címre.

Adatkezelő minden egyes regisztrált Felhasználó email címét továbbítja a piripatika.hu hírlevél- listájára, így Felhasználóink automatikusan megkapják a piripatika.hu hírleveleit is, melyekről a hírlevélben feltüntetett link segítségével lehetőségük van leiratkozni.

3.3. Adattovábbítás

A Kása Márk EV által üzemeltetett hasznaltkonzol.net oldalon Adatkezelőnél regisztrált felhasználók, Adatkezelőnél tárolt bizonyos adatait (név, cím, telefonszám, vásárolt termék) Adatkezelő átadja a szállító, futár számára, a felhasználók ehhez a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak, ez ellen a későbbiekben semmilyen kifogással, panasszal, nem élhetnek.

3.4. Kapcsolattartás

Amennyiben oldalunk igénybevétele során kérdése, problémája van, várjuk észrevételeit a főoldalon, céginfo, kapcsolat link alatt elhelyezett elérhetőségeink valamelyikén.Cégünk a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

3.5. Felelősség kizárása

Tájékoztatjuk, hogy az Önök által megosztott tartalomért semmilyen felelősséget nem vállalunk, különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználók feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

3.6. Ami eddig kimaradt

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a cégünket, melynek eredményeképpen kiadja a megkeresésben foglalt adatokat az illetékes szerveknek.

3.7.- Adattárolás

Adatkezelő által kezelt adatok és adatfeldolgozó számítástechnikai rendszerei a következő címen találhatóak:

Az Adatkezelő

A Webáruházon közzétett adatok kezelője a Frozes Kft. mint adatkezelő:

Cím: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32281226-2-43
Email cím: info@piripatika.hu
Telefonszám: (+36) 70 729-9118
Az adatkezelés helye: az adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozó:

MediaCenter Hungary Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás
Az adattárolás során Adatkezelő betartja az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről c. jogszabály rendelkezéseit, ennek értelmében:

3.8 Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak, pontosaknak és-, ha szükséges- időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

A hasznaltkonzol.net olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

2005. évi LIII. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről, a 2. Cikk értelmében járunk el.

1. Minden egyes Fél csak akkor engedélyezheti a személyes adatok továbbítását olyan címzett részére, aki vagy amely olyan állam vagy szervezet joghatósága alá tartozik, amely nem részese az Egyezménynek, ha az az állam vagy szervezet megfelelő szintű védelmet biztosít a célzott adattovábbítás során.

2. Jelen Jegyzőkönyv 2. Cikkének 1. pontjában foglaltaktól eltérőn, minden egyes Fél engedélyezheti a személyes adatok továbbítását:

a) ha ezt hazai joga lehetővé teszi:

- az adatalany meghatározott érdekére tekintettel, vagy

- jogszerű nyomós érdekre, különösen fontos közérdekre tekintettel, vagy

b) ha a továbbításért felelős adatkezelő olyan, elsősorban szerződésben kikötött, biztonsági intézkedéseket tesz, amelyeket az illetékes felügyelő hatóságok a hazai jog szempontjából megfelelőnek találnak.

3.9. Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetősége

A piripatika.hu felhasználója tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Felhasználó kérésére cégünk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről (pl. szállító, fuvarozó), címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot a piripatika.hu törli, ha

- megállapításra került, hogy kezelése jogellenes;

- az érintett kéri;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett nem ért egyet Adatkezelő döntésével, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Hasznaltkonzol.net az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a rendeles@videojatekokboltja.hu email címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

4. Fogalommagyarázat

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.Vonatkozó jogszabályok

http://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(„általános adatvédelmi rendelet”)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
2017.évi CXXXVIII. törvény- az elektronikus hírközlésről (szóló 2003. évi C. törvény módosításáról)"
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyek adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR).
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: www.naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Image

Elérhetőségek

Cím: 2200 Monor, 4-es főút, TESCO
Telefon: 06 20 934-1431
Email: info@piripatika.hu

Akciók

Információk